The Nurdayat Foundation


Putri Pembayun
Minggu, 20 Juli 2008, 10:59 am
Filed under: Yogyakarta | Tag: ,

Kraton Kotagede

Kraton Kotagede

 Tulisan berikut adalah cerpen dalam bahasa Jawa yang menggambarkan satu moment sejarah yang telah menjadi legenda kisah turun-temurun banyak diceritakan oleh kawula Mataram sejak dulu; yaitu kisah tragis berjodohnya Putri Pembayun dengan Ki Ageng Mangir Wanabaya. ..Saat itu Panembahan Senapati merintis kerajaan Mataram berpusat di wilayah bekas hutan Mentaok, tanah pemberian Sultan Hadiwijaya di Pajang (yang sekaligus ayah angkat P. Senapati) kepada ayah kandungnya = Ki Pemanahan, karena telah berjasa dalam mengalahkan Arya Penangsang dari Jipang. Ada seorang pemimpin muda tanah perdikan di sebelah selatan  yang tidak mau tunduk kepada pusat kekuasaan baru di Mataram itu. Dialah Ki Ageng Mangir…
Atas petunjuk Ki Mandaraka/Ki Juru Mertani, Senapati ingin menundukkan Ki Ageng Mangir itu dengan siasat perkawinan. Disuruhnya putrinya, Pembayun, untuk menyamar sebagai primadona rombongan ledhek yang ‘mengamen’ sampai ke wilayah kediaman Ki Ageng Mangir. Terpikatlah Ki Ageng Mangir pada kecantikan Pembayun. Selanjutnya Pembayun ia peristri tanpa mengetahui siapa sebenarnya Pembayun itu. Mereka benar hidup sebagai suami-istri yang saling mencintai, hingga tiba saatnya Pembayun menjelaskan terus-terang siapakah sebenarnya dirinya itu. ..Ki Ageng Mangir marah, merasa dijebak oleh Senapati; namun terdorong rasa cintanya kepada Pembayun ia akhirnya menuruti untuk mau menghadap ayah mertuanya, Panembahan Senapati. ..Namun saat ia hendak sungkem kepada Senapati, Senapati membenturkan kepala ‘pemberontak’ yang telah menjadi anak menantunya itu ke watu gilang singgasananya. Tewaslah Ki Ageng Mangir. Ia dimakamkan dengan separo bagian di dalam tembok, sedangkan separonya lagi di luar tembok makam keluarga  raja Senapati.

PUTRI PEMBAYUN

dening: Wisnu Sri Widodo

 

 Mataram Islam, abad kaping 16 Masehi…. 

 

Ing pendhapa kadipaten Mangir, Ki Ageng Wanabaya katemben nampa sowane para demang. Katon demang Imogiri, Patalan, Padokan, Sewon, Brosot lan sawetara demang liyane maneh. Sapatemon iku katon bingar. Racak polatan-polatan bening mratandhani lamun padha winengku swasana seneng.

“Para demang kabeh, rak sami wilujeng, enggih kang?”. Ki Ageng asung pambagya.

“Wilujeng Ki Ageng. Inggih Ki Ageng, wilujeng…” Saur manuk wangsulane para demang. Katon akrab tumrap sesambungane siji lan sijine.

“Empun sami panen inggih kang?”

“Inggih Ki Ageng, sampun.”

“Patalan? Pripun kang panen ing tlatah Patalan?”

“Sae sanget Ki Ageng. Panen ageng taun niki asile ngungkuli taun-taun kapengker.”

“Tlatah Mbrosot nggih ngoten kok Ki Ageng.”

“Sewon kalih Imogiri nggih maremake kok.”

“Syukur ta syukur.” Ki Ageng Wanabaya nanggapi laporane para demang. “Kita wajib ngaturaken puji syukur konjuk Gusti Allah tumrap sedaya kemirahane. Mmmm, lha enggih ta kang, bumi kita sing subur ngoten, bumi merdika wiwit jaman Kasultanan Demak  Bintara ngantos jaman Kasultanan Pajang, lha kok saniki ajeng dikuwasani Panembahan Senapati, napa nggih mathuk ngoten niku. Saseneng-senenge diregem liyan, kita luwih seneng dadi wong merdika. Rak enggih ta?”

“Leres, inggih leres Ki Ageng. Leres. Inggih leres.” Saur manuk maneh wangsulane para demang.

“Mula disregepi mawon gladhene para mudha tumrap ulah yuda. Kangge nangkis serangane Mataram yen sawanci-wanci teka mriki malih!” dhawuhe Ki Ageng.

“Mathuk sanget Ki Ageng. Nggih pancen kedah ngaten.”

“Wonten usulan Ki Ageng.”

“Ajeng usul napa kang?”

“Gandheng kita panen gedhe ngiras pantes maringi selingan hiburan sing padha gladhen yuda, kados pundi yen kita ngawontenaken seneng-seneng andrawina bersih desa, napa dospundi namine ngriku. Pokoke seneng-seneng ngoten lho.”

Usulan ditampa. Banjur saur-manuk maneh bab tontonan sing patut sinugata kanggo panglipur. Ana sing usul supaya nganakake tontonan wayang kulit, kethoprak, dhagelan, wayang-wong. Ana uga sing usul nanggap ledhek. Sawise liwat pirang-pirang panemu lan tetimbangan, sidane usulan keri iku sing ditampa, nanggap ledhek sing jarene asal saka lor gunung Tidhar kanthi tetuwane rombongan Ki Kramadangsa.

Kabeh sing ana pendhapa kadipaten Mangir seneng banget nonton ledhek iku. Swarane apik, jogede alus, kathik rupane ayu banget. Eman dene Ki Ageng ora marengake kanggo janggrungan. Dadine para mudha mung bisa ngulu idu, kemecer marang ayune ledhek Raminten. Nganti wengi tontonan iku ginelar.

Bareng bubaran, Ki Ageng nyandhet Ki Kramadangsa, supaya rombongane nginep ana dalem kadipaten wae. Sing dicandhet manut. Bareng kahanan wis wengi sepi, Ki Ageng Wanabaya kawetu pangandikane marang Ki Kramadangsa yen kepengin nggarwa Raminten, sebab mula Ki Ageng durung kagungan sisihan. Sawise liwat sawetara tetimbangan lan Raminten saguh, kelakon Ki Ageng Wanabaya dhaup kanthi pahargyan prasaja. Sawetara wektu Ki Kramadangsa lan rombongan nginep ana Mangir, nuli pamit bali menyang lor gunung Tidhar.

Sabanjure ledhek Raminten kelakon dadi Nyai Ageng Wanabaya. Penganten anyar sakloron katon rukun lan padha tresnane. Sawise sawetara sasi Nyai Ageng Wanabaya mbobot wetara rong sasi.

Dina-dina sabanjure saya kasok katresnane Ki Ageng Wanabaya marang garwane. Bareng olehe mbobot Nyai Ageng oleh limang sasi, katon surem wadanane Nyai Ageng.

Sinambi ngelus-elus rikmane kang garwa kang lungguh ana pangkonane, Ki Ageng ndangu, “Nyai, apa sebabe polatanmu surem kaya rembulan kalingan mega? Age matura Nyai!”

“Kangmas, kula kangen dhateng tiyang sepuh kula.”

“Lha ya lumrah ta, anak kangen marang wong tuwa. Yen pancen kangen mesthine ya kudu tilik, lan aku wajib ngeterake. Sebab saka Mangir menyang Tidhar iku cukup adoh.”

“Nuwun sewu kangmas, keparenga kula matur, nyuwun pangapunten saderengipun. Yektosipun griya kula sanes saleripun arga Tidhar lan Ki Kramadangsa sanes pepundhen kula.”

“Lha temene asalmu saka ngendi, wongtuwamu sapa?!”

“Kula menika Putri Pembayun atmajanipun Ingkang Sinuwun Panembahan Senapati ing kitharaja Mataram…!”

Tratap, kaya sinamber gelap sayuta penggalihe Ki Ageng.

Langsung wae garwa kang rinangkul ing pangkone iku dieculake, Ki Ageng ngadeg nyat, netra kocak ngondar-andir mratandhani yen banget nawung duka.

Ora nyana babar pisan yen sing banget ditresnani iki jebul anake mungsuh, sing niyat ngregem bumi Mangir, ah cckkkk!!

“Keparat setan si Panembahan Senapati! Mancing aku nganggo dolop anake wadon. Uh, ora nyana babarpisan!!”

“Kangmas, menapa paduka duka-duka dhateng rama Sinuwun? Toh kula sampun dados garwa panjenengan. Kula bekti lan tresna dhateng panjenengan lair batos. Malah jabang-bayi ingkang wonten kandhutan kula punika satuhu atmaja paduka pribadhi. Babarpisan kanjeng rama Sinuwun boten nganggep mengsah dhateng panjenengan. Malah rama Sinuwun sanget tresna dhateng paduka. Rama Sinuwun babarpisan mboten melik dhateng bumi Mangir. Saestu, Kangmas….!!”

Mbaka sethithik saya mendha dukane Ki Ageng, awit nyatane Ki Ageng tresna banget marang garwane. Nuli dipupus mbokmenawa wis tinakdir Ki Ageng dadi mantune ingkang Sinuwun. Saengga nalika keng garwa ngajak tuwi rama-ibu menyang kraton, Ki Ageng Wanabaya ora bisa suwala.

Srana nitih kreta Ki ageng sekaliyan garwa sida budhal tumuju kutharaja Mataram ing Kuthagedhe. Lulus raharja kreta mlebu ing alun-alun Mataram. Mandhap saka kreta, ing pagelaran paraga agung kekalih dipapag Ki Mandaraka (Ki Juru Mrentani).

Ing kono Ki Mandaraka asung pamrayoga, ora pantes Ki Ageng sowan marasepuh kok nggawa tumbak Kyai Barukuping. Mula tumbak dititipake marang Ki Mandaraka, bakal jinaga kanthi becik. Ki Ageng Wanabaya ora suwala.

Grapyak semanak Sinuwun Panembahan Senapati nampa sowane putra lan putra-mantu. Sawise kapanembrama lan Putri Pembayun atur sungkem, nuli kadhawuhan menyang pungkuran, awit keng ibu selak kangen.

Banjur Ki Ageng Wanabaya minangka putra-mantu, ngaturake sungkem marang Sinuwun Panembahan Senapati. Nalika iku Wanabaya disedani palastra padha sakala.

Ora kayaa tangise Putri Pembayun. Nanging kepriye mabneh, kabeh mau jeneng wis kebacut. Keng garwa sing banget ditresnani ora bakal bisa urip maneh.

Sing cetha, kanthi cara mangkono bumi kadipaten Mangir kelakon rinegem dening Sinuwun Panembahan Senapati, nambah jembare wilayah Mataram. Dene layone Ki Ageng Wanabaya nuli karukti lan kasarekake.

Sing separo ana jero beteng (minangka putra-mantu), dene sing separo ana saknjabane beteng (minangka mungsuhe negara Mataram). Pranyata taktik lan iguh pretikele Ki Mandaraka kasil kanthi becik.

-o0o-

sumber: majalah “Djaka Lodang”

sumber cergam: majalah dua mingguan berbahasa Jawa “Damar Jati” tahun III Kamis Pahing 7 Agustus – Rebo Kliwon 20 Agustus 2008

Tulisan Terkait:

Ki Ageng Mangir dalam pandangan Pramoedja Ananta Toer

Ki Ageng Mangir Kena Tipu

Kyai Pleret batal ‘berhadapan’ dengan Kyai Baru Klinting
Misteri Ki Ageng Mangir dan Baruklinting
Drama Mangir
Ketoprak Kisah Mangir dalam Sastra Basa
Kelirihan Pembayun dalam Gubahan Tari
Studiku: Ki Ageng Mangir Wanabaya
Wayang Kulit Kethoprak Ki Ageng Mangir

Iklan

28 Komentar so far
Tinggalkan komentar

bagus banget…. kok bisa dapet sumber djaka lodang?? emang sekarang masih terbit??

Kang Nur:
lha ‘Djaka Lodang’ yg saya jadikan sumber di sini memang adalah satu majalah berbahasa Jawa yg kini masih terbit mingguan di Yogyakarta. begitu 🙂

Komentar oleh masbudi

Ini kisah asyik. Dulu, di ketoprak TVRI, pernah lakon ini diangkat. Tp versinya lain. Penmbahan Senopati semula gak bermaksud membunuh Mangir. Niat sungkeman Mangir diterima. Tp Mangir yg justru hendak membunuh Senopati. Senopati kecewa dan marah atas sikap Mangir itu. Lalu dibunuhlah Mangir.

Mana versi yg benar, mgkin bukan yg paling penting. Pasalnya, yg juga tak kalah penting adalah beragamnya versi itu apakah di jaman ini semakin banyak muncul atau semakin berkurang. Dan apakah msh ada media (seprti kayak TVRI dulu) yg mau memfasilitasi munculnya macem2 versi itu dan dari kisah para tokoh/cerita yg macem2 pula?

Kang Nur:
Ya betul mBah Reggae. Lha namanya saja berasal dari cerita babad, memang tidak sama dgn sejarah. Ada segi2 yg dapat di-tambah2i, namun juga mungkin di-kurang2i. Tapi ada juga yg dalam cerita itu ditampilkan bahwa: Mangir saat menghadap masih membawa pusaka andalannya tombak Kyai Baru Klinthing (ato Baru Kuping ya?), namun oleh Ki Mandaraka = Ki Juru Mertani diingatkan bahwa kurang pantas-lah bila seorang menantu mau sungkem ke mertua kok membawa senjata. Maka dilepaslah tombak itu dan dititip-bawakan kpd Ki Juru.
Cerita sejarah bisa di-reka2 oleh org2 yg punya kepentingan; baik kepentingan menampilkan citra buruk bagi satu pihak atopun juga pemitosan2 utk kepentingan pembuat cerita. Kebanyakan cerita tentulah tetap yg sejalur dgn penguasa yg sedang memegang kuasanya, sedangkan yg melawan arus tetap saja minoritas krn beresiko. Saya kira media kini juga masih tetap berpikir begitu. 🙂

Komentar oleh bah reggae

setuju kang nur!! Selama ini pun aryo penangsang seolah negatif. Padahal dialah pewaris yang Hak (Mataram islam murni). Hadiwijaya bukan islam murni, ia kanuragan ilmu dukun yang menaklukan security kerajaan Dadung awuk dan para buaya (analogi preman jalanan) entah siapa penghadang jalannya denngan ilmu weduknya. Ia mantu yang abangan. Islam di tanah jawa merosot setelah kesulthanannya.

Kang Nur:
kegemaran nenek-kakek kita jaman dulu untuk mencampurkan mitos2 dan dongeng dalam babad2 saya kira memang tambah mempersulit penyusunan sejarah yg realis. banyak simbol2 dlsb, terkait mistik dlsb, sebagian besar darinya memang semestinya menjadikan kita menjadi MALU, tidak mampu menyusun riwayat sejarah yang rasional-realistis, obyektif.. terlalu banyak dongeng 🙂

Komentar oleh aryopenangsang

cerita sejarah. perlu dibuka kembali untuk mengenang bagaimana kehidupan manusia di masa lampau. Kebijaksanaan Panembahan Senopati maupun keberanian dari Ki Ageng Mangir. suatu pelajaran bahwa manusia itu tidak bisa lepas dari harta, tahta dan wanita….sekarang tambah lagi : harta, tahta, wanita dan internet (3 ta-net)

Kang Nur:
wua.. kini ada ditambah net ya? 🙂
ya.. bila cerita sejarah disertai dengan data2 yg kaya akan membantu kita memahami latar belakang kejadian yg sesungguhnya.. tapi, karena kurang.. yg tinggal adalah mitos2 dan dongeng2..

Komentar oleh kalammunyeng

masalah Aryo Penangsang :

Jaman dahulu kala terdapat click kekuasaan di Dinasti Demak.

Pada awalnya Walisanga tidak menjadikan Kerajaan Demak menggunakan asas keturunan, terbukti dengan lengsernya Raden Patah ke Pati Unus bukan karena keturunan darah.

Namun demikian pada generasi selanjutnya terdapat perseteruan antara keturunan Pangeran Sedo Lepen (Bapak Aryo Penangsang) dan click Trenggono.

Permasalahan menjadi sengit ketika Arya Penangsang sebagai Adipati bawahan Demak (Jipang Panolan) melihat ketidakseimbangan keuangan pusat dan daerah.

Arya Penangsang lalu bertapa (suatu prosesi spiritual maupun metafisikal jaman dahulu untuk memperoleh kekuatan), namun Arya Penangsang memiliki ketidakmampuan mengendalikan kekuatan yang ada dalam dirinya maupun dalam keris Setan Kobernya.

Panembahan Senopati dalam hal ini hanyalah disuruh oleh ayahnya (Ki Ageng Pamanahan) yang waktu itu adalah lurah Tamtama prajurit Pajang untuk mengalahkan Arya Penangsang karena beda generasi antara Pamanahan dan Arya.

Waktu itu yang berkuasa di Pajang adalah Joko Tingkir aka Sultan Hadiwijoyo.

Saking banyaknya chaos waktu itu, paling tidak ada beberapa kubu yang bermain di situ yang kemudian mengkristal menjadi dua kubu, yaitu kubu Arya Penangsang yang semakin hari semakin sedikit pendukungnya dan kubu anti-Arya Penangsang.

Arya Penangsang paling tidak memiliki musuh :
– Seorang putri kraton keturunan Demak yang suaminya terbunuh Arya Penangsang
– Sunan Prawata yang membunuh Pangeran Sedo Lepen (ayah Arya Penangsang)
– Sultan Hadiwijaya

Beberapa sumber mengatakan bahwasanya konflik ini sempat membawa perpecahan di kalangan Walisongo, bahkan Sunan Kudus-pun sempat memihak kepada Arya Penangsang, karena sebenarnya antara kesemuanya adalah saudara dan seguru (Walisongo).

Panembahan Senopati maju melawan Arya Penangsang adalah karena disuruh ayahnya (Pamanahan) karena Pamanahan dijanjikan tanah perdikan di Mataram.

Sultan Hadiwijaya alias Joko Tingkir adalah anak dari Ki Ageng Pengging yang merupakan murid kesayangan Syaikh Siti Jenar.

Jadi yang bermain disini bukanlah akhlak dan keimanan. Karena keimanan kepada Allah merupakan hak Allah untuk menilai. Masalah akhlak tidak ada yang salah dengan Joko Tingkir, karena jaman dahulu permainan jadugan (kanuragan) merupakan hal yang lazim di jaman itu sebagaimana menguasai ilmu membuat web….TERGANTUNG BAGAIMANA MENGGUNAKAN.

Memang kisah cerita adalah berat sebelah, mengingat kerajaan yang bisa eksis sampai sekarang adalah kerajaan Mataram Islam yang didirikan oleh Panembahan Senopati.

Yang patut disesalkan adalah :
– Penyusunan cerita yang berat sebelah (khas jaman kerajaan, apa kata raja itulah yang ditulis)
– Arya Penangsang yang tidak bisa mengendalikan ilmu kanuragannya karena jurus dan keris Setan Kober
– Kelicikan pihak Senopati yang menggunakan taktik politik untuk mengalahkan taktik perang

Perlu diingat, Gagak Rimang (kuda Arya Penangsang), terangsang melihat kuda betina Panembahan Senopati (dimana taktik ini dibuat oleh Ki Juru Martani dan Mandaraka). Karena terangsang maka kuda itu “melonjak” dan mengejar masuk ke sungai. Dalam taktik perang, apabila seorang ksatriya sudah masuk ke sungai dan musuh masih di seberang, dia sudah kalah posisi. DItambah dengan sikap terburu-buru Arya Penangsang yang emosi, maka Senopati menombak perut Arya. Usus yang terburai tersebut melilit pedang Setan Kober dan akhirnya usus terkena Setan Kober. (NB : perlu diingat, keris jaman itu banyak dikasih racun).

Arya Penangsang adalah ksatriya yang tidak bisa mengendalikan diri, karena penguasaan ilmu kanuragan tanpa penguasaan diri akan menyebabkan kehancuran…KENDATIPUN TIDAK ADA YANG BERANI MELAWANNYA, terbukti tidak ada yang berani melawannya.

DEMIKIAN KISAH SEJARAH YANG SAYA FAHAMI DARI TIGA KERAJAAN ISLAM, yang sekaligus menjadi pembelajaran mengenai clash antara : Islam Puritan dan Islam Budaya (sering dikatakan Abangan). Puritan diwakili Demak dengan pola yang agak sangar sehingga menimbulkan musuh2 secara politis. Ki Kebo Kenongo (ayah Joko Tingkir) dituduh mendirikan kerajaan untuk menyaingi Demak sehingga mau dihabisi pihak Walisongo (dengan Sunan Kudus sebagai executor).

Abangan/Budaya diwakili oleh Mataram yang ajarannya banyak mengambil dari pola Sunan Kalijaga.

Jadi sebenarnya pertentangan masa ini banyak dipengaruhi oleh latar belakang sejarah keagamaan (Puritan/moderat/Abangan), perbedaan pola ajaran dan kebijakan diantara anggota Walisongo, serta konflik2 yang sifatnya klasik yaitu pertumpahan darah karena perebutan kekuasaan.

Nampaknya sejarah akan terulang lagi di Indonesia apabila kesemuanya tidak bisa kita fahami.

Sejarah tidak dapat dirubah, namun bagaimana memaknai masa lalu yang kita pelajari itulah yang bisa dirubah….

Kang Nur:
ya. kalo dilihat dari jalur silsilah keluarga kerajaan Demak, bukankah Arya Penangsang (Arya Jipang) sesungguhnya memang memiliki hak atas tahta? (sebagai cucu Raden Patah?) sepeninggal Sultan Trenggana, dialah urutan berikut itu. namun dalam cerita kethoprak selalu digambarkan karakter Arya Penangsang yang berangasan, seakan ingin menampilkan citra bagi penonton bahwa seorang berkarakter seperti itu kurang pantas untuk dipilih sebagai pemimpin/raja. benarkah karakter Arya Penangsang adalah memang sebagaimana yg biasa digambarkan dalam lakon2 panggung kethoprak itu?

Komentar oleh kalammunyeng

Intrik2 ini sebenarnya bukan suatu hal yang baru dalam permainan politik JAMAN APAPUN JUA, termasuk perpolitikan di negeri ini. Kendatipun berasal dari partai yang didukung Ulama, ada juga misalnya yang berzina. Perbedaan haluan antar partai yang berbasis masa Islam, terjadi begitu saja kendatipun pegangan-nya sama yaitu Kitabullah.

Ada kalangan Islam yang mengkafirkan pola pengajaran agama, ada pula yang menerjemahkan agama sebagai alat perang…BUANYAK pokoknya. Sejarah itu, suka atau tidak suka telah terjadi.

Tokohnyapun banyak yang barangkali leluhur kita, sehingga untuk menyalah2kan leluhur kita sendiri yang sangat kita kagumi barangkali agak susah.

JADI, itulah pernik-pernak kehidupan….

ENJOY…

Cuz

Kang Nur:
ya enjoy sih.. tapi bila kita ingin mengetahui yg sebenarnya, mungkin dgn jalan berniatan ber-sama2 dan menemukan hasil penelitian para pakar; gambaran sejarah yg mendekati kenyataan-yg-sebenarnya dapat kita temukan

Komentar oleh kalammunyeng

Terima kasih mas nurhidayat telah me-link dengan situs saya di RUMAH BACA. Saya justru tertarik dengan cerpen Pambayun dalam bahasa Jawa. Membacanya, ada nuansa nostalgia setelah sekian lama tinggal di Jakarta.
Salam,
Hartono

Kang Nur
:
Wa trims juga masharTono. Blog sampeyan adalah tempat tambah2 ilmu dan wawasan yg bermanfaat. Sedangkan blog saya ini memang juga diperuntukkan bagi orang yg rindu dg ‘yg ndeso2’. 🙂

Komentar oleh mashar

Brawijaya V mempunyai 3 putra diataranya adalah:
1. Ratu Pembayun (Putri)
2. R Bondhan Kejawan / Lembupeteng Tarub (Putra)
3. R Patah / Jin Bun / Sultan Buntoro Demak I (Putra; tetapi ibu kandung dari bangsa asing yakni; Putri Cempo dari Kamboja ;pembawa Islam)
Ratu Pembayun menurunkan 2 Putra :
1. Ki Ageng Kebo Kanigoro (Lajer Putri)
2. Ki Ageng Kebo Kenongo/Ki Ageng Pengging (Lajer Putri)
Ki Ageng Kebo Kenongo menurunkan 1 Putra: (Lajer Putri)
1. Mas Karebet / Joko Tingkir / Sultan Hadiwijoyo/ Sultan Pajang I (Lajer Putri)
R Bondhan Kejawan / Lembupeteng Tarub (Lajer Putra)
menurunkan 1 Putera :
R Depok / Ki Ageng Getas Pandowo (Lajer Putra)
R Depok / Ki Ageng Getas Pandowo mempunyai 1 Putera:
Bagus Sunggam / Ki Ageng Selo (Lajer Putra)
Bagus Sunggam / Ki Ageng Selo mempunyai 1 Putera bernama:
Ki Ageng Anis (Ngenis) (Lajer Putra)
Ki Ageng Anis (Ngenis) mempunyai 2 Putera :
1. Ki Ageng Pemanahan / Mataram
2. Ki Ageng Karotangan / Pagergunung I
Ki Ageng Pemanahan / Mataram mempunyai 1 Putera:
R Sutowijoyo / Panembahan Senopati/ Sultan Mataram Islam I
R Patah / Jin Bun / Sultan Buntoro Demak I, menurunkan 2 Putera:
(1) Pangeran Hadipati Pati Unus / Sultan Demak II
(2) Pangeran Hadipati Trenggono / Sultan Demak III
(Keduanya penerus Demak – tetapi putus/ demak runtuh karena pemimpinnya tidak kuat)
Begitulah silsilah lajer putra dari Brawijaya V. Menurut tradisi Jawa wahyu keprabon akan turun kepada anak laki-laki atau lajer putra. Sedangkan Raden patah adalah lajer putra tetapi dari Putri bangsa asing. Lagi pula ayahanda Sri Narapati Brawijaya V sempat marah kepada Raden Patah dianggap anak durhaka. Sudah diberikan wilayah kerajaan sendiri, beserta kemajuan ekonomi dan bidang pertanian tetapi tidak puas. Akhirnya melawan orang tuanya dengan menyerbu ke Kerajaan Majapahit. Brawijaya V bingung, mau dilawan juga anak sendiri, tapi jika dibiarkan nanti akan membuat kerusakan dan kehancuran. Akhirnya Majapahit menahan serangan Raden Patah hanya mengerahkan sejumlah 3000 pasukan, sementara pasukan Raden Patah jumlahnya mencapai 30.000 lebih dibantu para wali. Sebelum wafat, Sri Narpati “nyupatani” Raden Patah, kelak hanya 3 keturunannya diizinkan berkuasa, setelah itu tahta kerajaannya akan kembali kepada yang lebih berhak yakni lajer R. Bondan Kejawan-Ki Ageng Pemanahan. Karena raden Patah itu keturunan “Raseksa-Cina-Jawa” maka berani durhaka dan berkhianat kepada ayahandanya sendiri. Nyai Ampelgading sempat menangis marah kepada kesalahan besar raden Patah, dan berucap siapapun yang berkhianat atau durhaka kepada orang tua tidak ada yang luput (dari bebendu/hukuman Tuhan).
Benar saja, setelah Demak berjalan tiga generasi, tahta kekuasaan beralih, berdirilah kerajaan Mataram melalui perjuangan Ki Ageng Pemanahan dan putranda Ngabehi Loring Pasar atau Danang Sutawijaya (Panembahan Senopati). Itulah leluhur asli manusia Jawa penerus Majapahit.
Demikianlah sekilas kisah para leluhur kita sendiri, semoga menambah pencerahan para pembaca yang budiman.

http://sabdalangit.wordpress.com
Membangun bumi nusantara yang berbudi pekerti luhur

Kang Nur:
Silsilah dan riwayat Pak Sabdalangit ini merupakan versi lain lagi yg terbaru, yg saya jumpai ttg urutan dari Majapahit hingga Mataram. Kapan2 saya akan menelitinya lagi, Pak. 🙂

Komentar oleh sabdalangit

Wah setelah baca blognya mas sabda langit,saya tertarik dengan isi blognya mas nur….terima kasih buat para mas2x yg paling tidak bisa mengingatkan saya pribadi yg masih memiliki darah Jawa(Yogya) untuk lebih mengenal budayanya sendiri, dan mengambil yg positifnya untuk diteladani. Mas Nur kalau boleh, bisa minta tolong informasi detilnya Aryo penangsang? Karena saya penasaran dengan latar belakangnya. Terima kasih mas. salam

Komentar oleh anto

aku pingin tanya ttg asal usul ki ageng mangir, siapa ayahnya atau ibunya, dan juga di mana dia mendapatkan tumbak baru kuping/tumbak kyai upas baru klinting, sebab sebuah danau di daerah ponorogo mempunyai cerita ttg keberadaan ular baru klinting, legenda ttg tumbak itu dll…
apa benar dia putra ki ageng giring, apa benar istri ki ageng mangir nyai roro kijang, apa benar dia mencari tumbak baru kuping di daerah sekitaran gunung wilis…thank..

Komentar oleh mae pasarpon

cerita yang pernah aku dengar dan kau miliki ttg ki ageng mangir,…kalu ada salahnya saya mohon maaf..
:”ki mangir adalh putra ki ageng giring,salah satu pembabat alas mentauk/mataram,
meninggalnya ki geng giring menyebabkan ki geng mangir benci pada pemerintahan mataram,hingga akhirnya dia pergi ke daerah lembah gunung wilis ponorogo bersama istrinya nyai roro kijang itk mencari senjata ampuh,nyi roro kijang yang tanpa sengaja melanggar janji atas keberadaan pisau akhirnya melahirkan seekor ular karena malu diapun ikut bertapa dan meninggalakan ular itu sendiri tapi sebelumnya dia tandai sebuah klinting pada lehernya,nyai roro kijang bertapa di daerah rawa bening,tepatnya di daerah kidul etan gunung wilis,SINGKAT CERITA..setelah ular itu besar akhirny amencari kedua oernga tuanya..yang salah satunya kiageng mangir yang sedang bertapa di kaki gunung wilis sebelah barat dan ibunya yang sedang bertapa di kaki gunung wilis sebelah timur…cerita ini berakhir dengan asal usul tumbak baru kuping/tumbak kiayai upas baru klinting,….dan berakhir pada pada cerita asal usul telaga ngebel ponorogo…yang saat ini menjadi salah satu obyek wisata ponorogo yang berada di pegunungan tertinggi kaki gunung wilis…”maaf ceritanya banyaka yang aku potong karena gax muat…”

Komentar oleh mae pasarpon

salam kenal mas…..

Kang Nur:
salam kenal juga ki

Komentar oleh ki aji

Jabang Bayi yang dikandung Pembayun itu, kalau lahir dengan namanya siapa? Sebagai penerus Mangir kah?

Komentar oleh didi santo

cerita putri pembayun ini saya sangaat suka,dari dulu saya sering lihat lewat kethoprak tapi saya tidak suka cara panembahan senopati yang licik dia harusnya menyadari bahwa mereka saling mencintai dan sudah jadi keluarga kenapa masih mengingat masa yang lalu,seorang raja harusnya lebih bisa memaafkan dan memberi contoh yang baik karena dari yang pernah saya baca ki ageng mangir benar-benar mempunyai maksud baik dan benar-benar cinta.ini menambah image raja-raja tanah jawa yang tidak pernah bisa mengerti hati wanita.

Komentar oleh bunda siti

i margana Monday, March 22, 2010 at 5:09 pm

karahayon kang tinampi poro sederek sedoyo.
Reply

*
65 edi margana Monday, March 22, 2010 at 5:33 pm

salam sejahtera buat semua keturunan trah Kiageng Mangir dan Trah Panembahan Senopati,menurut cerita Alm.R.Arjo yang merupakan Keturunan R.Panji Sumirat yang jg Keturunan dari Honggo Boyo 1 dan pengawalnya k.sabuk alu,yang dalam pelarianya dr majapahit krn perang saudara dan sampailah ke daerah Sirat dengan membuka pedukuhan di sirat utara Samas pd jaman Doeloe dengan sisa2 bangunan lama berupa bks pagar dgn batu bata yg luar biasa gdnya.R.Arjo seblm tutup usia 115 th menceritakan kpd sy di makam sudimoro bahwa diantara empat gelar nama Honggo Boyo 1-4 salah satunya ,adlh orang tua k.Mangir kemudian dari trah ini pula Zaman R.Panji Sumirat mempunyai putri yg dipersunting Pada Zaman HB.II dengan di tengarai Makam R.Panji Sumirat beberapa meter dari area makam leluhurnya dengan nama Makam Sentono atau sentanan,saya dl jg pernah mempoto copy Surat trah dari Kraton Yogyakarta tapi sudah hilang,dengan adanya hal ini sy mhon penjelasan akan apa yg sy dptkan ini, mungkin ada kawan2 sedulur yg mengetahuinya rahasia ini trimakasih…….rahayu kang tinampi.
Reply

Komentar oleh edi margana

Forum dan Website pemuda mangir.
http://kitakelolamangiryuk.xtgem.com/
Dapatkan informasi seputar sejarah mangir dan kegiatan-kegiatan mangir didalamnya.

By : Cah Mangir Oyee….

Nitip Info mas dayat,
terimakasih ….

Komentar oleh Cah mangir oyee..

Katanya Ki Ageng Mangir punya tiga Trah, siapa saja, tolong yah jelasin?

Komentar oleh Janaka

Alhamdulillah saya menemukan blog mas nur tanpa sengaja. bagi saya ini tambahan informasi yang menarik. terus terang saya memang sedang mencari refensi tentang Ki Ageng Mangir . kenapa kini warga Bantul tidak ada yang mewarisi semangatnya. Bantul saat ini bisa dibilang terjajah, tapi seperti masyarakat banyak yang diam tak berdaya. kita ingin ada yang generasi yang mewarisi semangat Ki Ageng Mangir.

Komentar oleh gigin

So, starting saving money by giving up your appliances is not
a solution. We all identify that the items in our home consume electrical energy.
When all is said and done correctly, the circular plate with magnets will spin
freely and begin to gain momentum due to the
repelling force.

Komentar oleh artisan energie renouvelable

Hi there to all, the contents existing at this website are really remarkable for people knowledge, well, keep up the good work fellows.

Komentar oleh electronics-estonia.weebly.com

Heya i’m for the first time here. I came across this board and I find It
truly useful & it helped me out a lot. I hope to give something back and help others
like you helped me.

Komentar oleh web hosting

All you need for performance and speed!

Komentar oleh Rich

You aϲtually make it seеm so easy with үouг ρгesentation but I find this matter to be realⅼy something tһat I think I would never understand.
It seems too complicateԀ and extгеmely broad for me.
I am loоking forward for your next post, I wіll
try to get the hang of it!

Komentar oleh หนังxออนไลน์

I am curious to fіnd out what blog system you are working with?
I’m having some minor security issues with my latest website and I
ᴡⲟuld like to find something more safe.
Do you have any suggestions?

Komentar oleh porn videos

ᕼi, I do think thіs is аn excellent web site. I stumbledupon it
😉 I may come back yеt again since i haᴠe book marked it.

Money and freeԁom is the best way to change, may you
be rich and ϲontinue to ɦelp other people.

Komentar oleh หนังxออนไลน์

Ꭺfter looking into a number of the articles on yоur blog,
I truly like your way of wгiting a blog. I saveɗ
ɑs a faᴠorite it to my bookmark site list and ѡill
be checking back soon. Please visit my website too and tell
me what you think.

Komentar oleh sex

nuwunsewu…..mungkin rekan2 bisa membantu saya,saya ingin mrncari informasi sejarah HONGGO BOYO.maturnuwun

Komentar oleh dandha
Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s%d blogger menyukai ini: