The Nurdayat Foundation


Wuwur
Selasa, 2 Juni 2009, 1:21 pm
Filed under: budaya politik | Tag: , ,

WUWUR

Jaya Sentika lenger-lenger. Minangka botohe Juragane Badrun sing wis melu muter-muter nyebar wuwur dheweke ngira menawa Juragane Badrun bakal menang awit sing disebari wuwur paling ora separo saka kabeh sing milih lan ora ana sing nulak kejaba Nardi lan kanca-kancane.

Diperbarui dengan tambahan mengikuti tanggapan pembaca.

Ini adalah sebuah cerpen (cerita pendek) dalam bahasa Jawa yang saya kutipkan dari sebuah majalah berbahasa Jawa. Sebuah snap-shot yang jujur dan pas-serta-tanggap memotret kenyataan kebiasaan yang masih begitu banyak terjadi di masyarakat tentang praktik politik-uang dalam Pemilihan Kepala Desa (PilKaDes) .

‘Wuwur’, memang sebuah kata yang tidak cukup lazim (lagi) digunakan dalam percakapan sehari-hari baik di Yogya dan Jawa Tengah sekalipun. Saya tidak tahu daerah asal budaya penulis dan apakah kosa kata ini juga biasa digunakan dan dipahami di sana. ‘Wuwur’, dalam pemahaman saya orang pinggiran Yogya, berarti menabur-nabur atau menyebar-nyebar butir-butiran kecil dalam jumlah banyak.

Ini adalah sebuah potret, entah potret dari masa lalu, masa kini maupun yang masih berlanjut di hari esok. Entah pula apakah sebuah model sistem kampanye yang lebih bertanggungjawab-moral dan lebih rasional akan dapat menggesernya ataukah tidak.

JENGKELE Jaya Sentika wis tekan mbun-mbunan karo Nardi. Bocah wingi sore sing kemaki ora ketulungan, ngono grenenge Jaya Sentika. Bocah kok semuci-suci, ora doyan dhuwit. Diwenehi dhuwit tanpa ndadak nyambut gawe wae kok ora gelem. Kamangka bocah kuwi durung cekel gawe, isih njaluk wong tuwa.

Critane desane Jaya Sentika iku lagi nganaake pilihan Lurah, yen saiki diarani Pilkades. Sing maju jagone ana telu, yaiku Badrun juragan beras oleh gambar tela. Sing nomer loro, Mustapa guru SD sing biyen tau dadi ketua karang taruna, gambare pari. Dene jago sing pungkasan yaiku Ngadirun, wong tani utun sing sawahe ambane ora mekakat, gambare klapa. Kaya adat sing uwis-wis menawa ana pilihan lurah kaya ngene iki mesthi padha botoh-botohan. Jaya Sentika iku botohe Badrun, si juragan beras. Dheweke sing kejatah muter-muter mlebu metu omahe warga desa kono, karo ngglembuk warga supaya gelem nyoblos gambar tela, gambare Badrun. Mesthi bae ora mung ngglembuk thok, ning ya uwur lan sembur. Tegese, ‘amplopan’ uga dibagi.

Nalika dina Senen wingi Jaya Sentika nemoni Nardi, kaya sing wis dilakoni sadurunge marang warga liyane.

“Kulanuwun.”

“Eh, mangga-mangga Pak Jaya, wah kok njanur gunung, mangga mlebet.” Sawise Jaya Sentika lungguh, omong ngalor ngidul sedhela, Jaya Sentika banjur kandha sing dadi tujuane.

“Ngene Dhik Nardi, aku jane njaluk tulung.”

“Wonten menapa ta Pak Jaya, kok sajake penting sanget.”

“Mbok aku ditulung, sesuk sampeyan nyoblos gambar tela,” omong ngono iku Jaya Sentika karo ngulungake amplop putih marang Nardi.

Nardi mak plenggong, ora bisa ngucap, batine tarung. Kaya-kaya ana swara dumeling ing kupinge,”Aja Di, kuwi dhuwit panas, ora bakal temanja.” Ndadak kesaru swara liyane ing ora kalah seru. “Di, kowe ki kok goblog banget, diwenehi dhuwit kok ora gelem, apa rumangsamu kowe kuwi wis sugih pa, mbok ngrumangsani kowe kuwi durung cekel gawe.”

Swara sing saka tengen dumeling maneh,”Aja Di, apa kowe ora kelingan jaman kowe dadi mahasiswa lan melu dhemonstrasi biyen. Kowe melu-melu nentang sing jenenge korupsi, lha sing ana ing ngarepmu iki rak ya bangsane ta.”

“Priye Dhik Nardi,” kandhane Jaya Sentika ngagetake Nardi. Kaget mak tratab Nardi krungu kandhane Jaya Sentika, jebul anggone ngenam-nam gelem nampa dhuwit apa ora kuwi nganti rada suwe. Sawise unjal ambegan lan nata ati sedhela, Nardi wis oleh ketetepan ati, banjur kandha kanthi ngati-ati supaya ora dadi kuciwane Jaya Sentika.

“Nuwun sewu Pak Jaya, kula kepeksa sanget boten saged nampi arta menika. Mangga dipun agem Pak Jaya mawon.”

HEH

“Aku ora butuh kojahmu, bocah wingi sore ngerti apa kowe. Eling-elinga aku ora bakal nglalekake kedadean iki. Yen sesuk Juragane Badrun sida dadi lurah, kowe bakal kangelan ngurus surat-surat,” pangancame Jaya Sentika.

Kaget kaya disamber bledheg Jaya Sentika krungu kandhane Nardi senajan ta wis diati-ati. Raine abang mangar-mangar, untune kerot. Wis wong pirang-pirang sing wis disalami dhuwit wuwur dening dheweke minangka botohe Badrun. Ora ana siji-sijia sing nulak. Lha kok saiki ditulak bocah wingi sore, sing lagi lulus sarjana, isih nganggur, lan durung duwe pangupajiwa.

“Di, Nardi, mbok kowe kuwi aja kemlinthi. Dumeh kowe sekolah dhuwur terus wani nulak. Kuwi padha wae karo kowe ora ngajeni karo aku, lan uga Juragane Badrun.” Kandha ngono Jaya Sentika karo mendelik marang Nardi.

Sajane Nardi rada ora kepenak, nanging kepeksa kandha, “Sepisan malih nuwun sewu Pak Jaya. Kula menika sampun gadhah anteping ati, menawi kula boten badhe nampi arta menika. Awit rumiyin jaman kula dados mahasiswa, kula menika kalebet dhemonstran ingkang gembar-gembor mbrantas KKN. Lha menawi samenika kula nampi arta menika rak ateges kula ndilat idu kula piyambak, ta Pak Jaya….”

Durung rampung kandhane Nardi, Jaya Sentika wis ora sabar. Menyat saka anggone lungguh. Semparet lunga karo kandha seru, “Aku ora butuh kojahmu, bocah wingi sore ngerti apa kowe. Eling-elinga aku ora bakal nglalekake kedadean iki. Yen sesuk Juragane Badrun sida dadi lurah, kowe bakal kangelan ngurus surat-surat,” pangancame Jaya Sentika.

Nardi mung meneng wae, karo gedheg-gedheg. Sajane Nardi uga kepengin karo dhuwit mau. Paling ora yen dheweke gelem nampa, dhuwit kuwi mesthi bisa kanggo tambah-tambah sangu, usaha golek gawean. Ning ora apa-apa, dhuwit mau yen ditampa ora bakal temanja, ora bakal dadi daging, batine Nardi ngeyem-yemi atine dhewe.

Sing dadi pangigit-igite Jaya Sentika marang Nardi ora mung marga dhuwit wuwur mau, nanging dina-dina sabanjure Nardi malah ajak-ajak kanca-kancane supaya nulak dhuwit wuwur. Kamangka sebageyan gedhe bocah-bocah jemagar mau kanca-kancane Nardi sing rumangsa eram karo Nardi. Awit Nardi iku disawang minangka tetuwane cah-cah enom mau. Awit mung Nardi siji-sijine bocah enom sing kuliah saka desa kono. Mula gampang wae dheweke ajak-ajak kanca-kancane.

Ora mung tekan semono, jebul Pak Kyai Qodir iya nyengkuyung karepe Nardi. Awit sajake Pak Kyai uga ora gelem nampa bangsane wuwur-wuwuran ngono kuwi. Mula malem Setu wingi, wengi sadurunge dileksanaake coblosan, Nardi lan kanca-kancane diundang Pak Kyai Qodir supaya padha sholat istikharoh ana ing musholla-ne Pak Kyai. Padha nyuwun marang Gusti kang Akarya jagad supaya bisa milih pemimpin sing temen-temen bisa nggawa majune desa.

Ing desane Nardi dina setu wingi kelakon pilihan lurah. Wiwit esuk wong-wong wis padha ndlidir arep nyoblos pilihane. Wayah tabuh rolas, panitya wiwit ngetung asile coblosan. Bareng dietung, jebul sing menang gambar pari aliyas Mas Guru Mustapa, dene Juragane Badrun nomer loro, mung kacek lima.

Jaya Sentika lenger-lenger. Minangka botohe Juragane Badrun sing wis melu muter-muter nyebar wuwur dheweke ngira menawa Juragane Badrun bakal menang awit sing disebari wuwur paling ora separo saka kabeh sing milih lan ora ana sing nulak kejaba Nardi lan kanca-kancane.

Mula dheweke wani seumbar lan totohan karo botoh-botoh liyane, yen nganti Juragane Badrun ora dadi, dheweke wani menehake sawahe marang Jaya Lombok, sing padha-padha botoh. Dene yen Juragane Badrun sing dadi lurah, sawahe Jaya Lombok dadi duweke Jaya Sentika.

Jebul Juragane Badrun kalah, kuwi wae mung kacek lima. Tegese menawa nardi ora gawe reka-reka ngimpun kanca-kancane supaya nulak wuwur, mesthine Jaya Sentika menang.

Pangigit-igite marang Nardi saya tambah nemen.

Kanggo para pembela kejujuran.

kamot ing Cerita Cekak majalah Djaka Lodang no. 04 taun XXXI
Sabtu Kliwon 23 Juni 2001

Iklan

6 Komentar so far
Tinggalkan komentar

Bagi2 Wuwure Mas…
(Jaman cilikanku, wuwur kuwi obat sunat alias Sulfanilamide)

Komentar oleh marsudiyanto

ra iso mbayangne lak mngko mega-prabowo sing bakal mimpin, watak e podo2 keras..

Komentar oleh perempuan

wah uapik tenan artikelnya…..
salam kenal 🙂

Komentar oleh pasang iklan baris gratis

hehehe.. wuwur itu apa yaaa maaas..
Salam Sayang
Salam Kangen
Salam Rindu untukmu.. 😆

Komentar oleh kangBoed

Yen ngingu bebek kudu tutur wuwur lan sembur, jebul luwih kepenak ngingu murid ora ndadak kangelan wuwur lan sembur, mung dituturi ngalor-ngidul.
Dikojahi nggedebus wae mesthi manute

Komentar oleh tomy

aku yo ra dong wuwur ki opo sak jane to mas? 🙂
salam kenal mas saking Purworejo

Komentar oleh Sadat ar Rayyan
Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s%d blogger menyukai ini: